• TRANG CHỦ
 • HÌNH ẢNH
 • VIDEO
 • SƠ ĐỒ WEB
 • GIỚI THIỆU CHUNG
  Khái quát về công ty
  Cơ cấu tổ chức
  Lịch sử phát triển
  Danh bạ, thông tin liên hệ
  SẢN PHẨM
  Ngành nghề kinh doanh
  Sản phẩm công ích
  Sản phẩm xây lắp
  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
  Chiến lược phát triển
  Kế hoạch hàng năm
  Kế hoạch 5 năm
  Đổi mới hàng năm
  DỰ ÁN - ĐẦU TƯ
  Dự án đã hoàn thành
  Dự án đang triển khai
  Dự án bị trì hoãn
  Kết quả đầu tư hàng năm
  Báo cáo tình hình săp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2023
  Thời gian đăng: 3/22/2023 5:15:19 PM
  Báo cáo tình hình săp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2023

  UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THỦY NÔNG ĐIỆN BIÊN

  MST: 5600128071

   


  Số:  62 /BC-CTTN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

   

   


  Điện Biên, ngày  22 tháng 3năm 2023

   

  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP

  Năm 2023

   

  TT

  Tên doanh nghiệp

  Giữ nguyên

  Thoái vốn

  Tiến độ thực hiện đến năm báo cáo

  Tỷ lệ Nhà nước dự kiến nắm giữ sau sắp xếp, thoái vốn

  Kế hoạch năm tiếp theo

  Ghi chú

  CPH

  Các hình thức khác

  Hoàn thành trong năm báo cáo

  Chưa hoàn thành

  Thành lập Ban Chỉ đạo

  Đang xác định giá trị DN

  Quyết định công bố giá trị DN

  Quyết định phê duyệt phương án

  Đã IPO

  Đại hội đồng cổ đông lần 1

  Tên hình thức

  Đã có quyết định phê duyệt

   

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  (15)

  I

  CÔNG TY TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên

   

   

                                                                                                                                               

  Nơi nhận:

  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  - Bộ phận tiếp nhận thông tin doanh nghiệp cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên;

  - Sở Kế hoạch và Đầu tư;

  - Ban điều hành công ty;

  - Kiểm soát viên;

  - Hai phòng;

  - Lưu VT.

  CHỦ TỊCH

   

   

   

  (đã ký)

   

   

  Nguyễn Văn Duyên

   

  Nguyễn Văn Duyên
  Các tin bài khác
  Báo cáo tài chính năm 2022
  Thông báo mời thầu cho thuê mặt nước hồ chứa nước Nậm Ngam, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông
  Báo cáo tiền lương, thưởng năm 2022
  Tờ trình công bố thông tin
  Báo cáo tình hình hoạt động của công ty
  Thông báo chủ động tưới tiết kiệm, phòng chống hạn hán vụ Chiêm Xuân 2023
  Thông báo đấu giá cho thuê mặt nước hồ chứa nước Huổi Phạ, thành phố ĐBP
  Thông báo mời thầu cho thuê mặt nước hồ chứa nước Hồng Khếnh, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên
  Thông báo mời thầu cho thuê mặt nước hồ chứa nước Bo Hóng, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên
  Trang:
  1-10 of 66<  1  2  3  4  5  6  7  >
  LIÊN KẾT WEBSITE