• TRANG CHỦ
 • HÌNH ẢNH
 • VIDEO
 • SƠ ĐỒ WEB
 • GIỚI THIỆU CHUNG
  Khái quát về công ty
  Cơ cấu tổ chức
  Lịch sử phát triển
  Danh bạ, thông tin liên hệ
  SẢN PHẨM
  Ngành nghề kinh doanh
  Sản phẩm công ích
  Sản phẩm xây lắp
  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
  Chiến lược phát triển
  Kế hoạch hàng năm
  Kế hoạch 5 năm
  Đổi mới hàng năm
  DỰ ÁN - ĐẦU TƯ
  Dự án đã hoàn thành
  Dự án đang triển khai
  Dự án bị trì hoãn
  Kết quả đầu tư hàng năm
 • DANH SÁCH VĂN BẢN: Báo cáo tài chính hàng năm
 • Số ký hiệu Trích yếu Tải về
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 Tải về
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 Báo cáo tài chính năm 2016 Tải về
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 Tải về
  THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 - THẨM TRA THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 - THẨM TRA Tải về
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 Tải về
  01/BC-TNDB Bao cao 1 Tải về
  LIÊN KẾT WEBSITE