• TRANG CHỦ
 • HÌNH ẢNH
 • VIDEO
 • SƠ ĐỒ WEB
 • GIỚI THIỆU CHUNG
  Khái quát về công ty
  Cơ cấu tổ chức
  Lịch sử phát triển
  Danh bạ, thông tin liên hệ
  SẢN PHẨM
  Ngành nghề kinh doanh
  Sản phẩm công ích
  Sản phẩm xây lắp
  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
  Chiến lược phát triển
  Kế hoạch hàng năm
  Kế hoạch 5 năm
  Đổi mới hàng năm
  DỰ ÁN - ĐẦU TƯ
  Dự án đã hoàn thành
  Dự án đang triển khai
  Dự án bị trì hoãn
  Kết quả đầu tư hàng năm
  Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021
  Thời gian đăng: 6/3/2022 10:25:39 AM
  Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021

  BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2021

   

  UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THỦY NÔNG ĐIỆN BIÊN

  MST: 5600128071

   


  Số: 111/BC-CTTN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

   

   


  Điện Biên, ngày  03 tháng 6 năm 2022

   

  I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH

  BIỂU MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH

  TT

  Chỉ tiêu

  ĐVT

  Kế hoạch

  Thực hiện

  Tỷ lệ so với KH

  Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước

  1

  Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện trong năm

  ha

  11.803,27

  11.533,73

  97,5%

   99,74%

  2

  Khối lượng, sản lượng sản phẩm, dịch vụ công ích bị lỗi, không đạt yêu cầu

   

   

   

   

   

  3

  Số lượng ý kiến phản hồi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp không đạt yêu cầu

   

   

   

   

   

  4

  Chi phí phát sinh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong năm

   

   

   

   

   

  5

  Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm

  Tr. Đồng

  14.751,0

  14.829

   100,5%

  100,2%

   

  II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

  1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường:

  Quản lý và bảo vệ nguồn nước để phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh là nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp.

  2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội:

  Là loại hình doanh nghiệp song mục tiêu của DNNN hoạt động công ích trong hoạt động SXKD là không vì mục tiêu lợi nhuận mà hoạt động vì mục tiêu và lợi ích về Chính trị và cộng đồng là chính. Về đặc điểm và tiêu chí xác định sản phẩm dịch vụ công ích là việc sản xuất cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích theo cơ chế thị trường khó có khả năng bù đắp chi phí. Do vậy mục tiêu chính của DN là Quản lý, khai thác, bảo vệ và sử dụng hiệu quả các nguồn lợi của nước và các CTTL, giảm thiểu các tác hại do nước gây ra để phục vụ tốt cho SXNN và các nhu cầu dân sinh, kinh tế khác.

  3. Trách nhiệm bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng:

  Đảm bảo cung cấp đủ lượng nước sạch, đúng thời gian đối với các diện tích nằm trong hợp đồng với các đơn vị dùng nước. Thực hiện mọi điều khoản cam kết trong hợp đồng, nghiệm thu thanh lý hợp đồng đối với các đơn vị.

  4. Quan hệ tốt với người lao động:

  Thực hiện đúng các chế độ chính sách của nhà nước quy định đối với người lao động trong doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trong công việc cũng như đời sống sinh hoạt, nhất là việc hiếu việc hỷ.

  5. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và người lao động trong doanh nghiệp:

  Hàng năm công ty đều ký kết Thỏa ước lao động tập thể giữa công ty và công đoàn đại diện cho người lao động. Nội dung của thỏa ước đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động theo đúng quy định pháp luật của nhà nước./.

   

  Nơi nhận:

  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  - Bộ phận tiếp nhận thông tin doanh nghiệp cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên;

  - Sở Kế hoạch và Đầu tư;

  - Ban điều hành công ty;

  - Kiểm soát viên;

  - Hai phòng;

  - Lưu VT.

  CHỦ TỊCH

   

   

  (đã ký)

   

   

   

  Nguyễn Văn Duyên

   

   

  Trần Quốc Duyệt
  Các tin bài khác
  Báo cáo ngoại bảng-mẹ
  Báo cáo Tài chính năm 2021 (P3)
  Báo cáo Tài chính năm 2021 (P2)
  Báo cáo Tài chính năm 2021 (P1)
  Báo cáo Kiểm toán năm 2021
  Các biểu mẫu của tờ trình về việc xây dựng kế hoạch tài chính năm 2022-2023 của doanh nghiệp nhà nước
  Tờ trình về việc xây dựng kế hoạch tài chính năm 2022-2023 của doanh nghiệp nhà nước
  Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019
  Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019
  Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018
  Trang:
  1-10 of 49<  1  2  3  4  5  >
  LIÊN KẾT WEBSITE