• TRANG CHỦ
 • HÌNH ẢNH
 • VIDEO
 • SƠ ĐỒ WEB
 • GIỚI THIỆU CHUNG
  Khái quát về công ty
  Cơ cấu tổ chức
  Lịch sử phát triển
  Danh bạ, thông tin liên hệ
  SẢN PHẨM
  Ngành nghề kinh doanh
  Sản phẩm công ích
  Sản phẩm xây lắp
  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
  Chiến lược phát triển
  Kế hoạch hàng năm
  Kế hoạch 5 năm
  Đổi mới hàng năm
  DỰ ÁN - ĐẦU TƯ
  Dự án đã hoàn thành
  Dự án đang triển khai
  Dự án bị trì hoãn
  Kết quả đầu tư hàng năm
  Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021
  Thời gian đăng: 6/3/2022 10:27:35 AM
  Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021

  BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2021
  (Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THỦY NÔNG ĐIỆN BIÊN
  MST
  : 5600128071
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số:112/BC-CTTN

  Điện Biên, ngày  03 tháng 6 năm 2022

   

  I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP:

  1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng thành viên):

  Thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và các cán bộ chủ chốt: Danh sách thành viên (thành viên độc lập, thành viên điều hành, thành viên chuyên trách, thành viên không chuyên trách, chức danh tại công ty khác do doanh nghiệp nắm giữ); nhân thân, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, công việc quản lý được giao.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  BIỂU SỐ 1: BẢNG DANH SÁCH VÀ CÁC CÁN BỘ CHỦ CHỐT:

  TT

  H và tên

  Năm sinh

  Chức danh

  Phân loại thành viên

  Trình độ chuyên môn

  Kinh nghiệm nghề nghiệp

  Các vị trí quản lý đã nắm giữ

  Công việc quản lý được giao

  Chức danh tại doanh nghiệp

  Chức danh tại công ty khác

  I. HĐTV hoặc Chủ tịch công ty

  1

  Nguyễn Văn Duyên

  1963

  Chủ tịch

   

  Chuyên trách

  Kỹ sư thủy lợi

  Quản lý doanh nghiệp và quản lý, giám sát, thi công các công trình thủy lợi

  Phó trưởng phòng KHKT, Trưởng phòng KHKT, Phó giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch

  Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp

  3

  Lê Văn Thi

  1965

  Giám đốc

   

   

  Kỹ sư thủy lợi

  Quản lý doanh nghiệp và quản lý, giám sát, thi công các công trình thủy lợi

  Phó phòng KTTH, Phó giám đốc

  Quản lý điều hành công tác hợp đồng ghiệm thu tưới tiêu, công tác xây dựng cơ bản

  4

  Vũ Xuân Viễn

  1983

  P. Giám đốc

   

   

  Kỹ sư thủy lợi

  Quản lý doanh nghiệp và quản lý, giám sát, thi công các công trình thủy lợi

  Phó phòng KTTH, Phó giám đốc

  Quản lý điều hành công tác hợp đồng nghiệm thu tưới tiêu, chế độ lương thưởng, công tác bảo vệ

  II. Kế toán trưởng

  1

  Nguyễn Thị Nhung

  1989

  Kế toán trưởng

   

   

  Cử nhân kinh tế

  Kế toán trưởng

  Kế toán trưởng

  Kế toán trưởng


  2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:

  Năm 2021 Công ty có kiểm soát viên là chuyên viên Sở Tài chính kiêm nhiệm.

  3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng:

  Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích và tổng chi phí (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng.

  BẢNG KÊ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG NĂM 2021

  Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

  TT

  Họ và tên

  Chức danh

  Tổng thu nhập

  1

  Nguyễn Văn Duyên

  Chủ tịch chuyên trách

  300.000.000

  2

  Lê Văn Thi

  11 tháng là P. Giám đốc

  231.000.000

  01 tháng là Giám đốc

  24.000.000

  3

  Xuân Viễn

  P. Giám đốc

  252.000.000

  4

  Nguyễn Thị Nhung

  Kế toán trưởng

  228.000.000

   

  4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý:

  - Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp (nếu có).

  - Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý (nếu có).

  5. Về quản lý rủi ro:

  Hướng dẫn về quản trị rủi ro của doanh nghiệp (mô tả tóm tắt nếu có).

  II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP:

  BIỂU SỐ 2: CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP:

  (Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

  TT

  Số văn bản

  Ngày

  Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)

  1

  2134/QĐ-UBND

  29/12/2008

  Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và chuyển đổi DNNN hoạt động công ích Công ty quản lý thủy nông Điện Biên thành công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên (công ty được chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước)

  2

  825/QĐ-UBND

  22/6/2016

  Về việc phê duyệt điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên

  3

  1259/QĐ-UBND

  01/12/2020

  Về việc phê duyệt diện tích, dự toán kinh phí tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, hoa màu được hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021

  III. Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

  Các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

  Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và đánh giá hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (Các quyết định, nghị quyết lớn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong kỳ như các Quyết định, Nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, mua sắm tài sản, ... Nêu số văn bản và tóm tắt nội dung văn bản).

  BIỂU SỐ 3: THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

  (Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

  TT

  Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty

  Chức vụ

  Số buổi họp tham dự

  Số buổi họp không tham dự

  Lý do không tham dự

  Tỷ lệ

  1

  Ông Nguyễn Văn Duyên

  Chủ tịch chuyên trách

  15

  0

   

  100%

  2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

  3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

  BIỂU SỐ 4: THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

  (Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

  TT

  Số văn bản

  Ngày

  Nội dung

  1

  04/-CTTN

  12/01/2021

  Quyết định của chủ tịch công ty về việc công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2020

  2

  10/QĐ-CTTN

  15/01/2021

  Về việc phê duyệt tạm thời kế hoạch tiền lương năm 2021 của người lao động

  3

  102/QĐ-CTTN

  17/5/2021

  Về việc thành lập Ban chỉ huy PCTT-TKCN năm 2021

  4

  111/QĐ-CTTN

  31/5/2021

  Về việc quy hoạch các chức danh quản lý giai đoạn 2021-2026

  5

  163/TTr-CTTN

  05/82021

  Về việc phê duyệt dự toán, diện tích tưới tiêu được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích năm 2022

  6

  180/QĐ-CTTN

  25/8/2021

  Về việc phê duyệt tiền lương năm 2021 của người lao động

  III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP:

  1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

  Năm 2021 Công ty có kiểm soát viên là chuyên viên Sở Tài chính kiêm nhiệm.

  2. Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:

  Báo cáo số 08/BC-KSV ngày 20/5/2022 về việc thẩm định quỹ tiền lương thực hiện đối với người lao động và người quản lý thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

  1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.

   

  TT

  Tên đơn vị có liên quan

  TT

  Tên đơn vị có liên quan

  1

  Huyện Điện Biên

  4

  Huyện Mường Ảng

  2

  Thành phố Điện Biên Phủ

  5

  Huyện Tuần Giáo

  3

  Huyện Điện Biên Đông

  6

  Huyện Tủa Chùa

   

  2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

  BIỂU SỐ 6: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

  (Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

  TT

  Bên liên quan

  Nội dung giao dịch

  Giá trị giao dịch

  1

  H. Điện Biên

  Hợp đồng, nghiệm thu diện tích tưới tiêu

  9.136.903.000

  2

  TP Điện Biên Phủ

  Hợp đồng, nghiệm thu diện tích tưới tiêu

  1.560.425.000

  3

  H. Mường Ảng

  Hợp đồng, nghiệm thu diện tích tưới tiêu

  1.862.772.940

  4

  H. Điện Biên Đông

  Hợp đồng, nghiệm thu diện tích tưới tiêu

  363.266.253

  5

  H. Tuần Giáo

  Hợp đồng, nghiệm thu diện tích tưới tiêu

  1.117.986.930

  6

  H. Tủa Chùa

  Hợp đồng, nghiệm thu diện tích tưới tiêu

  350.426.774


  Nơi nhận:

  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  - Bộ phận tiếp nhận thong tin doanh nghiệp cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên;

  - Sở Kế hoạch và Đầu tư;

  - Ban điều hành công ty;

  - Kiểm soát viên;

  - Hai phòng;

  - Lưu VT.

  CHỦ TỊCH CHUYÊN TRÁCH

   

   

   

  (đã ký)

   

   

   

  Nguyễn Văn Duyên

   

   

  Trần Quốc Duyệt
  Các tin bài khác
  Báo cáo ngoại bảng-mẹ
  Báo cáo Tài chính năm 2021 (P3)
  Báo cáo Tài chính năm 2021 (P2)
  Báo cáo Tài chính năm 2021 (P1)
  Báo cáo Kiểm toán năm 2021
  Các biểu mẫu của tờ trình về việc xây dựng kế hoạch tài chính năm 2022-2023 của doanh nghiệp nhà nước
  Tờ trình về việc xây dựng kế hoạch tài chính năm 2022-2023 của doanh nghiệp nhà nước
  Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019
  Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019
  Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018
  Trang:
  1-10 of 49<  1  2  3  4  5  >
  LIÊN KẾT WEBSITE