• TRANG CHỦ
 • HÌNH ẢNH
 • VIDEO
 • SƠ ĐỒ WEB
 • GIỚI THIỆU CHUNG
  Khái quát về công ty
  Cơ cấu tổ chức
  Lịch sử phát triển
  Danh bạ, thông tin liên hệ
  SẢN PHẨM
  Ngành nghề kinh doanh
  Sản phẩm công ích
  Sản phẩm xây lắp
  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
  Chiến lược phát triển
  Kế hoạch hàng năm
  Kế hoạch 5 năm
  Đổi mới hàng năm
  DỰ ÁN - ĐẦU TƯ
  Dự án đã hoàn thành
  Dự án đang triển khai
  Dự án bị trì hoãn
  Kết quả đầu tư hàng năm
  Báo cáo tình hình săp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2022
  Thời gian đăng: 6/3/2022 10:20:59 AM
  Tình hình săp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2022

  UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THỦY NÔNG ĐIỆN BIÊN

  MST: 5600128071

   


  Số: 113/BC-CTTN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

   

   


  Điện Biên, ngày 03 tháng 6 năm 2022

   

  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP

  Năm 2022

   

  TT

  Tên doanh nghiệp

  Giữ nguyên

  Thoái vốn

  Tiến độ thực hiện đến năm báo cáo

  Tỷ lệ Nhà nước dự kiến nắm giữ sau sắp xếp, thoái vốn

  Kế hoạch năm tiếp theo

  Ghi chú

  CPH

  Các hình thức khác

  Hoàn thành trong năm báo cáo

  Chưa hoàn thành

  Thành lập Ban Chỉ đạo

  Đang xác định giá trị DN

  Quyết định công bố giá trị DN

  Quyết định phê duyệt phương án

  Đã IPO

  Đại hội đồng cổ đông lần 1

  Tên hình thức

  Đã có quyết định phê duyệt

   

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  (15)

  I

  CÔNG TY TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên

   

   

                                                                                                                                               

  Nơi nhận:

  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  - Bộ phận tiếp nhận thông tin doanh nghiệp cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên;

  - Sở Kế hoạch và Đầu tư;

  - Ban điều hành công ty;

  - Kiểm soát viên;

  - Hai phòng;

  - Lưu VT.

  CHỦ TỊCH

   

   

   

   (đã ký)

   

   

  Nguyễn Văn Duyên

   

  Trần Quốc Duyệt
  Các tin bài khác
  Báo cáo ngoại bảng-mẹ
  Báo cáo Tài chính năm 2021 (P3)
  Báo cáo Tài chính năm 2021 (P2)
  Báo cáo Tài chính năm 2021 (P1)
  Báo cáo Kiểm toán năm 2021
  Các biểu mẫu của tờ trình về việc xây dựng kế hoạch tài chính năm 2022-2023 của doanh nghiệp nhà nước
  Tờ trình về việc xây dựng kế hoạch tài chính năm 2022-2023 của doanh nghiệp nhà nước
  Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019
  Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019
  Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018
  Trang:
  1-10 of 49<  1  2  3  4  5  >
  LIÊN KẾT WEBSITE