• TRANG CHỦ
 • HÌNH ẢNH
 • VIDEO
 • SƠ ĐỒ WEB
 • GIỚI THIỆU CHUNG
  Khái quát về công ty
  Cơ cấu tổ chức
  Lịch sử phát triển
  Danh bạ, thông tin liên hệ
  SẢN PHẨM
  Ngành nghề kinh doanh
  Sản phẩm công ích
  Sản phẩm xây lắp
  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
  Chiến lược phát triển
  Kế hoạch hàng năm
  Kế hoạch 5 năm
  Đổi mới hàng năm
  DỰ ÁN - ĐẦU TƯ
  Dự án đã hoàn thành
  Dự án đang triển khai
  Dự án bị trì hoãn
  Kết quả đầu tư hàng năm
  Tờ trình công bố thông tin
  Thời gian đăng: 6/3/2022 10:12:10 AM
  V/v công bố thông tin

  UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THỦY NÔNG ĐIỆN BIÊN

   

  Số:  114 /TTr-CTTN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   


  Điện Biên, ngày 03 tháng  6  năm 2022

   

  TỜ TRÌNH

   V/v công bố thông tin của Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên

   

   

                                 Kính gửi:   - UBND tỉnh Điện Biên;

                                                  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

                                                  - Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Điện Biên.

   

  Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

  Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên kính trình UBND tỉnh Điện Biên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoach và Đầu tư tỉnh Điện Biên xem xét, cho phép Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên công bố thông tin của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của công ty. Các thông tin công bố như sau:

  1. Báo cáo đánh giá về kết qủa thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất.

  2. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021.

  1. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021.

  4. Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2022.

  Rất mong được sự quan tâm và chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Điện Biên để công ty hoàn thành nhiệm vụ./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  - Bộ phận tiếp nhận thông tin doanh nghiệp cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên;

  - Sở Kế hoạch và Đầu tư;

  - Ban điều hành công ty;

  - Kiểm soát viên;

  - Hai phòng;

  - Lưu VT.

  CHỦ TỊCH

   

   

  (đã ký)

   

   

   

  Nguyễn Văn Duyên

  Trần Quốc Duyệt
  Các tin bài khác
  Thông báo mời thầu thuê mặt nước nuôi trồng thủy sản
  Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2022
  Thông báo tuyển dụng tháng 9/2022
  Thông báo tuyển dụng
  Báo cáo ngoại bảng-mẹ
  Báo cáo Tài chính năm 2021 (P3)
  Báo cáo Tài chính năm 2021 (P2)
  Báo cáo Tài chính năm 2021 (P1)
  Báo cáo Kiểm toán năm 2021
  Các biểu mẫu của tờ trình về việc xây dựng kế hoạch tài chính năm 2022-2023 của doanh nghiệp nhà nước
  Trang:
  1-10 of 53<  1  2  3  4  5  6  >
  LIÊN KẾT WEBSITE